Onderwijs en Zorg >> Portfolio >> Voortijdig schoolverlaten

Voorkomen voortijdig schoolverlaten in VO en Mbo

 

Monitor Onderwijsschakelloket en Transferium

Nauwkeurig registreren welke instellingen, welke leerlingen met welke zorgproblematiek voordragen bij het OSL; welke adviezen het OSL formuleert en hoe de (school)loopbaan verloopt van de jongeren. Voor dit  doel heeft Bureau Brekelmans in overleg met de medewerkers en management van het OSL:

 • een analyse opgesteld van de informatiewensen over proces en resultaat,
 • een geautomatiseerd registratiesysteem laten ontwikkelen,
 • bij het OSL de implementatie van het systeem begeleid,
 • een rapportage format ontwikkeld,
 • en jaarverslagen opgesteld voor evaluatie door projectleiding en stakeholders.

Periode

2005 – 2006

Opdrachtgever

Projectleiding Onderwijsschakelloket


  top

Schoolwisselaarsprocedure VO-VO

Voorkomen dat leerlingen onnodig van school wisselen en, wanneer schoolwisseling toch nodig of gewenst is, streven naar een zorgvuldige informatie-uitwisseling tussen de betrokken scholen. Dat waren de doelstellingen bij het ontwerp van een schoolwisselaarsprocedure. Bureau Brekelmans heeft in nauwe samenwerking met zorgcoördinatoren van de Vmbo- en PrO-scholen:

 • procedure en protocollen ontworpen,
 • implementatie begeleid,
 • een website ontwikkeld voor de digitale informatie uitwisseling tussen scholen.

Periode

2003 tot heden

Opdrachtgever

Directeuren Vmbo en PrO, Amsterdam West, Samenwerkingsverband Amsterdam


  top

Monitor Schoolwisselaars VO-VO

Inzicht verwerven in kwantitatieve en kwalitatieve kenmerken van de groep schoolwisselaars in het samenwerkingsverband. Naar aanleiding van deze wens van de stuurgroep van het samenwerkingsverband heeft Bureau Brekelmans, met hulp van de leerlingenadministraties van de Vmbo- en PrO-scholen, informatie verzameld over alle (voortijdige) schoolverlaters. Analyse en rapportage aan de stuurgroep leidden tot formulering van uitgangspunten en doelstellingen voor het Schoolwisselaarsbeleid.

Periode

2003 en 2004

Opdrachtgever

Stuurgroep Samenwerkingsverband Amsterdam


  top

Ontwikkeling schoolwisselaarsprocedure VO-Mbo (Kernprocedure 2)

Kernprocedure 2 is in 2002 door de Werkgroep KP2 ontwikkeld in opdracht van de besturen van de VO-scholen en de Mbo-instellingen in Amsterdam. KP2 omvat een samenhangend geheel van over en weer verplichtende afspraken over de procedures bij de informatie uitwisseling over leerlingen die een overstap maken van het vmbo naar het mbo in Amsterdam. Bureau Brekelmans heeft de werkgroep bijgestaan met:

 • advies bij de ontwikkeling  en aanpassing van de procedure,
 • ontwikkeling en distributie van formulieren, ook in digitale vorm,
 • ondersteuning van de implementatie door voorlichting en evaluatie onderzoek,
 • opzet en onderhoud van NAW bestand van KP2 coördinatoren.

Nu, in het vijfde KP2 jaar, is voor de kernprocedure een elektronisch loket ontwikkeld door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bureau Brekelmans assisteert wederom bij ontwikkeling van deze webapplicatie.

Periode

2002 tot heden

Opdrachtgever

KP2 projectleiding, DMO