Onderwijs en Zorg >> Portfolio >> VO en partners in de zorg

Samenwerking VO en partners in de zorg

Kwaliteitsrichtlijnen zorgstructuur

In Amsterdam hebben het Voortgezet Onderwijs en Jeugdzorg in goed overleg een set van richtlijnen afgesproken voor de kwaliteit van de zorg op school. Twee bedoelingen:

  • De VO-scholen gaan in de komende jaren, aan de hand van deze richtlijnen de kwaliteit van de zorg(structuur) evalueren en verbeteren. Systematisch werken aan kwaliteitsverbetering is een doel op zich!
  • De stuurgroep zal aan de hand van de ervaringen die scholen opdoen met deze richtlijnen, de set differentiëren, verbeteren en, waar mogelijk en wenselijk, omzetten in bindende afspraken. Hier is het doel: komen tot een set van kwaliteitscriteria en –normen die door alle scholen worden geaccepteerd als nuttig en prescriptief.

Bureau Brekelmans is verzocht deze ontwikkelingen te ondersteunen door:

  • Onderzoek naar de stand van zaken op de VO-scholen bij het werken aan de kwaliteit van de zorg
  • Ontwikkeling van een audit instrument dat scholen kunnen gebruiken bij zelfevaluatie en collegiale consultatie.

Periode

2007

Opdrachtgever

Samenwerkingsverband Amsterdam

 top

Bestedingsplan Bascule

Daartoe uitgenodigd door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) van de gemeente Amsterdam, overleggen de besturen van het Amsterdams VO, SVO en WSNS in het Overleg Speciaal Onderwijs Amsterdam (OSO) over de gewenste dienstverlening door de Bascule, een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie voor de regio Amsterdam. De sector speciaal onderwijs en zorg, voorheen het GPI, ondersteunt het (speciaal) onderwijs door onderzoek, methodiekontwikkeling en advies. Bureau Brekelmans treedt op als onafhankelijk procesbegeleider en adviseert de besturen, in hun rol als klanten, bij de formulering van het meerjaren Bestedingsplan 2007 – 2010 en de jaarlijkse bestedingsplannen. Centrale thema in alle sectoren van het onderwijs: de opvang van gedragsproblematische leerlingen en nieuwe vormen van samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs.

Periode

2006 – 2008

Opdrachtgever

DMO en OSO