Veilige School >> Veilig schoolklimaat

VEILIG SCHOOLKLIMAAT

Een school moet een veilige plek zijn. Een plek waar leerlingen, ouders, leerkrachten en ander personeel veilig zijn en zich veilig voelen. Helaas is veiligheid niet vanzelfsprekend. Aan veiligheid en een veilig leefklimaat moet voortdurend worden gewerkt. 

Vanaf 2006 beoordeelt de inspectie het beleid van scholen op het gebied van de sociale veiligheid. Scholen worden geacht inzicht te hebben in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in incidenten die zich voordoen. Ook moeten scholen een beleid hebben dat zowel gericht is op het voorkomen van incidenten als op het adequaat afhandelen van incidenten als ze zich voordoen.

Ben u op de hoogte van hoe uw leerlingen denken over de sociale veiligheid op school? Sluit het veiligheidsbeleid van uw school aan bij wat er leeft onder uw leerlingen en medewerkers? Toetst u periodiek uw veiligheidsplan aan ontwikkelingen in veranderende omstandigheden?