Veilige School >> Onze aanpak

ONZE AANPAK

In onze aanpak gaan wij uit van een integrale aanpak van veiligheid in de school. Wij vinden het belangrijk om medewerkers én leerlingen te betrekken bij het opstellen van het veiligheidsplan.

Betrek uw leerlingen!

Leerlingen moeten de gelegenheid krijgen om verantwoordelijkheid te dragen voor schoolveiligheid. Door het actief inschakelen van leerlingen kunnen ze bijdragen aan de formulering, uitvoering en evaluatie van het veiligheidsbeleid. Het betrekken van leerlingen bij de gang van zaken op school is een absolute voorwaarde voor een veilig schoolklimaat.

Interviews en vragenlijsten

Door middel van interviews en vragenlijsten brengen we de veiligheidsbeleving, de opinies en aanbevelingen van medewerkers en leerlingen in kaart. Samen met de veiligheidscoördinator en de schoolleiding vertalen we de uitkomsten naar een overzicht van knelpunten en succesfactoren in de vijf domeinen.

De uitvoering van de veiligheidsaanpak volgt een cyclisch model dat bestaat uit de volgende stappen:

1. Onderzoek 2. Analyse 3. Prioriteiten 4. Actieplan 5. Evaluatie

Een valkuil bij veel onderzoeken is dat het wordt beschouwd als een proces met een strak begin- en eindpunt, waarna iedereen weer overgaat tot de orde van de dag. Terwijl veiligheid vraagt om een continue aanpak.

Daarom vinden wij het belangrijk om nauw betrokken te zijn bij alle stappen in het cyclische proces, maar met name bij het opstellen en evalueren van het actieplan.

Wij kunnen uw school helpen bij het doen van suggesties voor verbeterdoelen en verbeteracties, het opstellen van een verbeterplan, het begeleiden van de uitvoering van een verbeterplan en het in beeld brengen en rapporteren van de resultaten van verbeteracties.